kuag kc0s 3xrf 2se8 9p7d b9t3 8868 xmhm db5t xx9s

Tin t?c m?i nh?t

Tha?i Lan ba?c bo? th?ng tin vê? miê?n gia?m lê? phi? thi? th??c cho du kha?ch Trung Qu??c
-ASEAN2018/08/21 20:59:16August 22 2018 09:01:44

Tha?i Lan ba?c bo? th?ng tin vê? miê?n gia?m lê? phi? thi? th??c cho du kha?ch Trung Qu??c

Nga?y 20/8, Th?? tr???ng B?? Du li?ch va? Thê? thao Tha?i Lan P?ng-pa-nu ?a? ba?c bo? th?ng tin vê? Tha?i Lan se? miê?n gia?m lê? phi? thi? th??c cho du kha?ch Trung Qu??c cu?a ba?o chi? ?i?a ph??ng, cho biê?t Tha?i Lan ta?m kh?ng xem xe?t viê?c thu hu?t du kha?ch b??ng hi?nh th??c gia?m gia?.

Quy? II n?m nay t??c ??? t?ng tr???ng kinh tê? cu?a Tha?i Lan gia?m xu??ng 4,6%
-ASEAN2018/08/21 20:58:45August 22 2018 09:01:44

Quy? II n?m nay t??c ??? t?ng tr???ng kinh tê? cu?a Tha?i Lan gia?m xu??ng 4,6%

Nga?y 20/8, U?y ban Pha?t triê?n Kinh tê? va? Xa? h??i Tha?i Lan c?ng b?? s?? liê?u cho tha?y, quy? II n?m nay GDP cu?a Tha?i Lan t?ng 4,6% so v??i cu?ng ky?, t??c ??? t?ng tr???ng tha?p h?n so v??i 4,9% cu?a quy? I.

Doanh nghiê?p Trung Qu??c ?a?u t? ta?i Mi-an-ma ti?ch c??c th??c hiê?n tra?ch nhiê?m xa? h??i
-ASEAN2018/08/21 20:58:11August 22 2018 09:01:44

Doanh nghiê?p Trung Qu??c ?a?u t? ta?i Mi-an-ma ti?ch c??c th??c hiê?n tra?ch nhiê?m xa? h??i

Cu?ng v??i s?? gia t?ng cu?a s?? l???ng doanh nghiê?p Trung Qu??c ?a?u t? ra n???c ngoa?i, nga?y ca?ng nhiê?u doanh nghiê?p “?a?u t? ra n???c ngoa?i” nha?n th??c ta?m quan tro?ng cu?a viê?c th??c hiê?n tra?ch nhiê?m xa? h??i ta?i n?i ?a?u t?. Ta?i n???c la?ng giê?ng Mi-an-ma, doanh nghiê?p v??n Trung Qu??c ?a?u t? ta?i “miê?n ?a?t hoang cu??i cu?ng cu?a chau A?” na?y ?ang ga?nh va?c tra?ch nhiê?m c?ng dan doanh nghiê?p v??i t? thê? ti?ch c??c h?n, nha?n ????c s?? kh??ng ?i?nh cu?a nga?y ca?ng nhiê?u ng???i dan ?i?a ph??ng.

Va?n ???ng viên Trung Qu??c T?n D??ng giành huy ch??ng vàng n??i dung b?i 800m t? do nam A? va?n h??i la?n th?? 18
-ASEAN2018/08/21 20:57:15August 22 2018 09:01:44

Va?n ???ng viên Trung Qu??c T?n D??ng giành huy ch??ng vàng n??i dung b?i 800m t? do nam A? va?n h??i la?n th?? 18

T??i 20/8, A? va?n h??i la?n th?? 18 b???c sang nga?y thi ?a?u th?? hai.

Quan ch?c Nga cho bi?t s? ?áp tr? l?nh tr?ng ph?t m?i c?a M? xu?t phát t? l?i ích qu?c gia
-Qu?c t?2018/08/21 20:56:12August 22 2018 09:01:44

Quan ch?c Nga cho bi?t s? ?áp tr? l?nh tr?ng ph?t m?i c?a M? xu?t phát t? l?i ích qu?c gia

Th? ky báo chí c?a T?ng th?ng Nga Pê-xc?p ngày 20/8 cho bi?t, Nga s? xu?t phát t? l?i ích qu?c gia, ti?n hành ?áp tr? l?nh tr?ng ph?t m?i mà M? d? ??nh áp d?ng.

I-ta-li-a kh?i ??ng “Nhóm c?ng tác ??c bi?t v? Trung Qu?c”
-Qu?c t?2018/08/21 20:55:19August 22 2018 09:01:44

I-ta-li-a kh?i ??ng “Nhóm c?ng tác ??c bi?t v? Trung Qu?c”

Ngày 20/8 theo gi? ??a ph??ng, B? Phát tri?n kinh t? I-ta-li-a ra th?ng cáo trên trang web, tuyên b? chính th?c kh?i ??ng c? ch? “Nhóm c?ng tác ??c bi?t v? Trung Qu?c”, xay d?ng h? th?ng chi?n l??c qu?c gia m?i nh?m t?ng c??ng quan h? kinh t?-th??ng m?i v?i Trung Qu?c th?ng qua h?p tác ??i tho?i gi?a Chính ph?, hi?p h?i và t? ch?c nhan dan liên quan.

?i?u tra cho th?y 90% chuyên gia kinh t? M? cho r?ng áp thêm thu? quan là có h?i
-Qu?c t?2018/08/21 20:54:38August 22 2018 09:01:44

?i?u tra cho th?y 90% chuyên gia kinh t? M? cho r?ng áp thêm thu? quan là có h?i

Ngày 20/8, Hi?p h?i qu?c gia các nhà kinh t? doanh nghi?p M? c?ng b? k?t qu? ?i?u tra cho th?y, 90% chuyên gia kinh t? cho r?ng áp thêm thu? quan ??i v?i s?n ph?m nh?p kh?u s? làm thi?t h?i kinh t? M?.

N?i các m?i Pa-ki-xtan tuyên th? nh?m ch?c
-Qu?c t?2018/08/21 20:54:01August 22 2018 09:01:44

N?i các m?i Pa-ki-xtan tuyên th? nh?m ch?c

Ngày 20/8, t?i Ph? T?ng th?ng, T?ng th?ng Pa-ki-xtan Hu-sa-in ?? ch? trì L? tuyên th? nh?m ch?c c?a N?i các m?i, 16 B? tr??ng N?i các tuyên th? nh?m ch?c.

??n ??? th?? tha?nh c?ng vu? khi? tri? tuê? ch??ng san bay va? tên l??a ch??ng t?ng pho?ng kh?ng
-Qu?c t?2018/08/21 20:53:18August 22 2018 09:01:44

??n ??? th?? tha?nh c?ng vu? khi? tri? tuê? ch??ng san bay va? tên l??a ch??ng t?ng pho?ng kh?ng

Nga?y 20/8, B?? Qu??c pho?ng ??n ??? tuyên b??, ??n ??? ?a? b??n th?? tha?nh c?ng vu? khi? ch??ng san bay tri? tuê? va? tên l??a ch??ng t?ng “Hlina”.

Hy La?p chi?nh th??c ru?t kho?i ch??ng tri?nh c??u tr??, EU nha?n ma?nh se? t?ng c???ng gia?m sa?t va? qua?n ly? ???i v??i Hy La?p
-Qu?c t?2018/08/21 20:52:42August 22 2018 09:01:44

Hy La?p chi?nh th??c ru?t kho?i ch??ng tri?nh c??u tr??, EU nha?n ma?nh se? t?ng c???ng gia?m sa?t va? qua?n ly? ???i v??i Hy La?p

Nga?y 20/8, Hy La?p chi?nh th??c ru?t kho?i ch??ng tri?nh c??u tr?? cu?a Liên minh chau ?u, ?iê?u na?y co? nghi?a la? tuyên b?? kê?t thu?c cu??c khu?ng hoa?ng n?? c?ng ke?o da?i 8 n?m.

M? t? ch?c phiên ?i?u tr?n m?i v? “?i?u tra theo ?i?u kho?n 301” – Doanh nghi?p c?nh báo áp thu? quan s? ph??ng h?i ??n ng??i tiêu dùng M?
-Qu?c t?2018/08/21 20:52:04August 22 2018 09:01:44

M? t? ch?c phiên ?i?u tr?n m?i v? “?i?u tra theo ?i?u kho?n 301” – Doanh nghi?p c?nh báo áp thu? quan s? ph??ng h?i ??n ng??i tiêu dùng M?

Ngày 20/8, V?n phòng ??i di?n Th??ng m?i M? b?t ??u t? ch?c phiên ?i?u tr?n c?ng khai ??i v?i áp thêm thu? quan hàng hóa Trung Qu?c tr? giá 200 t? ??-la M?, phiên ?i?u tr?n l?n này ngoài cung c?p tham kh?o cho danh sánh áp thu? cu?i cùng c?a M? ra, c?ng s? xem xét li?u có nang t? l? thu thu? chung t? 10% lên 25% hay kh?ng.

Ca?c doanh nghiê?p My? lo nga?i a?p thuê? quan ???i v??i ha?ng hoa? Trung Qu??c se? gia?ng ?o?n tra?m tro?ng cho viê?c kinh doanh cu?a mi?nh
-Qu?c t?2018/08/21 20:51:14August 22 2018 09:01:44

Ca?c doanh nghiê?p My? lo nga?i a?p thuê? quan ???i v??i ha?ng hoa? Trung Qu??c se? gia?ng ?o?n tra?m tro?ng cho viê?c kinh doanh cu?a mi?nh

Nga?y 20/8 theo gi?? ?i?a ph??ng, V?n pho?ng ?a?i diê?n Th??ng ma?i My? ?a? b??t ?a?u t?? ch??c phiên ?iê?u tra?n 301 vo?ng m??i.

Ca?nh sa?t Th?? Nhi? Ky? b??t gi?? hai nghi can trong vu? xa? su?ng va?o ?a?i s?? qua?n My? ta?i Th?? Nhi? Ky?
-Qu?c t?2018/08/21 20:50:16August 22 2018 09:01:44

Ca?nh sa?t Th?? Nhi? Ky? b??t gi?? hai nghi can trong vu? xa? su?ng va?o ?a?i s?? qua?n My? ta?i Th?? Nhi? Ky?

Nga?y 20/8, Chi?nh quyê?n ti?nh An-ca-ra, Th?? Nhi? Ky? cho biê?t, hai nghi can liên quan vu? xa? su?ng va?o ?a?i s?? qua?n My? ta?i Th?? Nhi? Ky? cu?ng nga?y ?a? bi? ca?nh sa?t b??t gi??.

T??ng th??ng My? ??-nan Tr?m no?i “ra?t co? thê?” t?? ch??c cu??c g??p la?n n??a v??i ?ng Kim Chang Un
-Qu?c t?2018/08/21 20:49:23August 22 2018 09:01:44

T??ng th??ng My? ??-nan Tr?m no?i “ra?t co? thê?” t?? ch??c cu??c g??p la?n n??a v??i ?ng Kim Chang Un

Ngày 20/8, T?ng th?ng M? ??-nan Tr?m cho bi?t, ?ng “ra?t co? thê?” t?? ch??c cu??c g?p la?n n??a v??i nha? l?nh ??o t??i cao Tri?u Tiên Kim Chang Un.

Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh ?a? g??i ?iê?n th?m ho?i t??i T??ng Th? ky? Liên H??p Qu??c vê? viê?c ?ng Annan qua ???i
-Qu?c t?2018/08/21 20:48:42August 22 2018 09:01:44

Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh ?a? g??i ?iê?n th?m ho?i t??i T??ng Th? ky? Liên H??p Qu??c vê? viê?c ?ng Annan qua ???i

Nga?y 20/8, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?a? g??i ?iê?n th?m ho?i t??i T??ng Th? ky? Liên H??p Qu??c Gu-tê-re?t vê? viê?c qua ???i cu?a C??u T??ng Th? ky? Liên H??p Qu??c Annan.

My? va? I-xra-en cho biê?t s? cùng ng?n ch?n I-ran s?? h??u vu? khi? ha?t nhan, I-ran cáo bu?c My? “nghi?n tr??ng pha?t”
-Qu?c t?2018/08/21 20:47:54August 22 2018 09:01:44

My? va? I-xra-en cho biê?t s? cùng ng?n ch?n I-ran s?? h??u vu? khi? ha?t nhan, I-ran cáo bu?c My? “nghi?n tr??ng pha?t”

Ngày 20/8, My? và I-xra-en cho bi?t s? cùng ng?n ch?n I-ran s? h?u v? khí h?t nhan. M??t kha?c, khi tra? l??i ph?ng v?n Ha?ng tin CNN My? vào ngày 19/8, Ngo?i tr??ng I-ran Da-ri?p cáo bu?c My? “nghi?n tr??ng pha?t”.

Da?y da?n kinh nghiê?m, h?p tác thiê?t th?c Trung Qu?c-Ma-lai-xi-a b???c va?o hành trình m?i
-Trung Qu?c2018/08/21 20:46:53August 22 2018 09:01:44

Da?y da?n kinh nghiê?m, h?p tác thiê?t th?c Trung Qu?c-Ma-lai-xi-a b???c va?o hành trình m?i

Ngày 21/8, ?ng Ma-ha-thia, ng??i ???c b?u làm Th? t??ng Ma-lai-xi-a ? tu?i 93, ?? k?t thúc chuy?n th?m Trung Qu?c ??u tiên sau khi nh?m ch?c la?n n??a.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
技术支持:克隆蜘蛛池 www.kelongchi.com